Още в Школа „Клас“


   Венета Димова – логопед

Завършила съм специалност Логопедия в ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград.

С 18 годишен стаж като логопед в специални и общообразователни училища, и детски градини.

Имам сериозен опит с деца със специални образователни потребности – с дислексия, специфични обучителни трудности, аутизъм, хиперактивност с дефицит на внимание, диспраксии, ДЦП.

Консултирам родители, работя с деца над 2 годишна възраст по отношение хранене и проговаряне.


Кабинетът в школа „Клас” функционира от 6 години и е оборудван за работа с деца с езиково-говорни и комуникативни нарушения, дислексии, заеквания.

Направете ни част от затруднението на детето си, за да се справим заедно!

Терапиите се провеждат в удобно за детето и родителя време с предварително уточнени часове.Ивелина Кръстева - психолог

Завършва магистърска степен по Психология със специализации „Клинична и консултативна психология“ и „Организация и управление на образованието“ в СУ „Св. Климент Охридски“.

Придобити квалификации:
   - Специалност
„Теория и практика на позитивната психотерапия“ с квалификация
Индивидуален, семеен и групов терапевт“.
      - Специалност
„Прилагане методите на психодрамата в индивидуално и групово консултиране“ с квалификация
Психодрама - терапевт.

Работи като експерт
„Психологическо подпомагане“ към Регионална служба по заетостта - Варна. Там се занимава с индивидуално и групово консултиране за търсещи работа, водещ на мотивационни тренинги и тренинги за търсещи работа, включително и за хора с увреждания.

През периода 1996-1999 година има частна практика като психолог - консултант. Занимава се с индивидуално и групово консултиране в рамките на парадигмата на позитивната психотерапия и психодрама.; консултиране за екипна работа и корпоративна култура.

След 1999 година заема длъжността мениджър-проекти, отдел
„Образование и младежки дейности“ към Община Варна.

От 2005-2010 година заема позицията офис мениджър - консултант по кариерно развитие към
„Авангард Пърсонал Консултинг“ ООД, гр.Варна. Там се занимава с групово и индивидуално психологическо консултиране, професионално консултиране и ориентиране; подбор на персонал.

От 2010 година до момента Ивелина Кръства работи като психолог в ЦДГ 8
„Христо Ботев“, гр. Варна. Също така е и психотерапевт и обучител на свободна практика.
   Школа  „Клас“ работи със софтуерната система Енвижън. Тя е създадена да улесни учителите при тяхната работа и се стреми към разширяването на двата основни проблема в началното образование, а именно липсата на ресурси, които могат да бъдат отделени за оборудването на класните стаи, и липсата на интерес към науката у децата.

   За да бъде постигнато това, системата е проектирана така, че да осигури активното участие на всеки ученик в учебния процес чрез ефективно използване на ресурсите. Продуктът е разделен на три основни части – презентационна, административна и публичен портал.

   Презентационната част се използва по време на учебните часове от учителя и учениците. За да се ангажира вниманието на всеки отделен ученик , системата дава възможност за едновременна работа на множество потребители. За своята работа тя изисква наличието на един единствен компютър, един проектор и мишка за всяко дете. Учителят използва компютъра и проектора, за да изобрази съдържанието на урока пред учениците. Осигуряването на визуален достъп на учениците до урока е изключително важно, тъй като от тях се очаква да взаимодействат със системата посредством своите мишки.
   Енвижън предоставя възможност на учителите сами да разработват уроците, които ще представят пред учениците. Това се осъществява чрез административния модул на системата. При използването му учителите имат възможност да управляват уроците, което предотвратява изчерпването на съдържанието и им позволява да създават уроците по начина, по-който биха искали.
   Публичният портал на Енвижън се използва за споделянето на учебно съдържание по интернет – учителите могат да качват, създадените от тях уроци и да свалят тези, които искат да използват по време на часовете си.  Също така той дава възможност на учениците и техните родители да следят резултатите, постигнати в клас, чрез проверка на събраните точки и получените награди.


   Школа  „Клас“ обявява свободни места за класове по математика за гимназисти и студенти. Заниманията са индивидуални или в група.
Преподавател: Татяна Гочева