Още в Школа „Клас“   Школа  „Клас“ работи със софтуерната система Енвижън. Тя е създадена да улесни учителите при тяхната работа и се стреми към разширяването на двата основни проблема в началното образование, а именно липсата на ресурси, които могат да бъдат отделени за оборудването на класните стаи, и липсата на интерес към науката у децата.

   За да бъде постигнато това, системата е проектирана така, че да осигури активното участие на всеки ученик в учебния процес чрез ефективно използване на ресурсите. Продуктът е разделен на три основни части – презентационна, административна и публичен портал.

   Презентационната част се използва по време на учебните часове от учителя и учениците. За да се ангажира вниманието на всеки отделен ученик , системата дава възможност за едновременна работа на множество потребители. За своята работа тя изисква наличието на един единствен компютър, един проектор и мишка за всяко дете. Учителят използва компютъра и проектора, за да изобрази съдържанието на урока пред учениците. Осигуряването на визуален достъп на учениците до урока е изключително важно, тъй като от тях се очаква да взаимодействат със системата посредством своите мишки.
   Енвижън предоставя възможност на учителите сами да разработват уроците, които ще представят пред учениците. Това се осъществява чрез административния модул на системата. При използването му учителите имат възможност да управляват уроците, което предотвратява изчерпването на съдържанието и им позволява да създават уроците по начина, по-който биха искали.
   Публичният портал на Енвижън се използва за споделянето на учебно съдържание по интернет – учителите могат да качват, създадените от тях уроци и да свалят тези, които искат да използват по време на часовете си.  Също така той дава възможност на учениците и техните родители да следят резултатите, постигнати в клас, чрез проверка на събраните точки и получените награди.


   Школа  „Клас“ обявява свободни места за класове по математика за гимназисти и студенти. Заниманията са индивидуални или в група.
Преподавател: Татяна Гочева