Смени

   СМЕНИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА:

    Промяната в организацията на
учебното време по смени за учебната 2020/2021 година се осъществява според индивидуалния график на всяко училище.
     
НАЧАЛО НА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК:


04.02.2021 г. – VII - XII клас
Първият учебен ден след изтичане на 18 учебни седмици в зависимост от решението на съответното училище за дни с дейности по т. 2 и т. 3  – I – VI клас

КРАЙ НА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК:

14.05.2021 г. – XII клас (13 учебни седмици)
23.06.2021 г. – І – III клас 
30.06.2021 г. – IV – XІ клас
30.06.2021 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
14.07.2021 г.
 – Х – XI клас (за паралелки с професионална подготовка)
28.07.2021 г. – 
XI клас (за паралелки с дуална система на обучение)